تحلیل محتوا علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی

تحلیل محتوا علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی

اندازه: 679 KB

تعداد صفحات: 11

پشتیبانی محصول: ندارد

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی: - - - -

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 277 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید و دانلود

تحلیل محتوا کتاب علوم تجربی پنجم و ششم ابتدایی براساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر

چکیده
این پژوهش به تحلیل محتوای کتاب علومتجربی پنجم و ششم ابتدایی برا ساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر پرداخته
است. جامعه آماری آن شامل کتاب های علوم تجربی پنجم و ششم بود. کتاب پنجم دارای ۱۱ درس می با شد که هر یازده درس آن مورد بررسی قرار گرفته و کتاب علوم تجربی ششم هم دارای ۱۱ درس می باشد که یازده درس آن مورد بررسی وسنجش قرار گرفت.

از آنجا که هدف این تحقیق تحلیل محتوا براساس الگوی یادگیری اکتشافی برونر بود این
ارزیابی محتوای کتب با مؤلفه های:

۱-تفکر شهودی)کشف تشابه مفاهیم کشف تضاد مفاهیم تشویق به حدس زدن تهییج آگاهی غیرمعمول بودن سوال

( ۲- مسأله سازی)فعال نمودن فراگیرا استفاده از منابع کمکی مؤلفه ا تشویق به مسأله- سازی

( ۳-درک روابط)شروع درس با توجه به مفاهیم قبل یا ارجاع مکرر به مفاهیم قبل یا تنظیم محتوا از ساده به پیچیده

( ۴ایجاد انگیزه یادگیری )شروع درس با طرح سوال برجسته کردن نکات اصلی جدید

( ۵- کار گروهیا انطباق داده شده است.

نتایج تحقیق بیانگر این بود که در کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی فراوانی ایجاد انگیزه یادگیری ۱۳ ا درک روابط ۴۵ ا تفکر
شهودی ۷۸ ا مساله سازی ۸۷ و کار گروهی ۱۵ می باشد. اما در کتاب علوم تجربی ششم فراونی ایجاد انگیزه یادگیری ۱۲ ادرک روابط ۱۴ ا تفکر شن ودی ۴۱ ا مسناله سنازی ۸۸ و کار گروهی ۸ می باشند. بنابراین میزان توجه به مؤلفه های ایجاد انگیزه یادگیری  درک روابط تفکر شهودی و کار گروهی در کتاب علوم تجربی پنجم بیشتر از کتاب ششم می با شد.. در هردو کتاب میزان توجه به مساله سازی یکسان است.

 

پاسخ دهید